İNTERNET SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ 

Bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“Aydınlatma metni”) https://here2next.org internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) sahibi veri sorumlusu (“Here2Next”) tarafından, ziyaretiniz sırasında İnternet Sitesi üzerinden otomatik olarak işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi olarak sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu metinde sitemizdeki çerezlerin kullanımına ilişkin açıklamalar ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Here2Next tarafından İnternet Sitesindeki çerezler yoluyla fonksiyonel amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Here2Next tarafından pazarlama amaçlarıyla işleyeceğimiz kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci maddesinin 1. Fıkrası’nda yer alan “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.” hükmü gereği sadece açık rızanız olması halinde işlenecektir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki aşağıda bulabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, İnternet Sitesini ziyaret ettiğiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde aşağıdaki listede belirtilen fonksiyonel ve pazarlama çerezleri kullanılmaktadır.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

ÇEREZ

İSİM

AÇIKLAMA, SÜRE ve TERCİHLER

Fonksiyonel

PHPSESSID

Sayfa istekleri arasında kullanıcıların bilgilerini korur.

Saklanma Süresi: Oturum süresince

Çerezlerin Kontrolü: Bir sonraki aşamada belirtilmiştir.

Pazarlama

_ga_6K0MRBW70C

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

Saklanma süresi: 2 yıl

Çerezlerin Kontrolü: Bir sonraki aşamada belirtilmiştir.

Pazarlama

_ga

Google Ads platformunun kullandığı kullanıcı oturum durumunu hatırlayan çerezdir. 

 

Saklanma süresi: 2 yıl

Çerezlerin Kontrolü: Bir sonraki aşamada belirtilmiştir.

Pazarlama

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

Saklanma süresi: 24 saat

Çerezlerin Kontrolü: Bir sonraki aşamada belirtilmiştir.

Pazarlama

_gat_gtag_UA_235123394_1

Web sitesine yapılan benzersiz tarayıcı ziyaretleri hakkında bize veri sağlayan bir Google Analytics çerezidir.

Saklanma süresi: 54 saniye

Çerezlerin Kontrolü: Bir sonraki aşamada belirtilmiştir.

Kullanılan Süre: (*) Gün

Çerezlerin Kontrolü: Bir sonraki aşamada belirtilmiştir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Listede yer alan hususlara ilişkin tüm taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Here2Next’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 10.10.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, beyanın Here2Next tarafından kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, İnternet Sitesi aracılığı ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.